سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید ریزی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
لیلا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی
عبدالرحمان محمدخانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
رحیم برزگر – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

گل حنای گینه نو از گونه های جدید در صنعت گلکاری و یکی از مهمترین گیاهان گلدار گلدانی و فصلی محسوب می شود. تولید یک گیاه با کیفیت، مستلزم داشتن تغذیه مناسب می باشد از این رو پژوهشی با تاثیر کود کندرها و اسید هیومیک بر ویژگیهای کمی و کیفی گل حنای گینه نو صورت گرفت. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بر گل حنای گینه نو انجام گرفت. تیمارها شامل کود کندرها با فرمول کودی NPK (Mgo,S) (8، 7/2) 18-11- 12 و با سه میزان ( 0 ، 5/1 و 3 کیلوگرم بر متر مکعب) و اسید هیومیک با سه میزان ( 0 ، 2 و 4 کیلوگرم بر متر مکعب) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کود کندرها در صفات تعداد گل، تعداد غنچه، حجم ریشه، وزن تازه و خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد و در صفت قطر گل در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. اسید هیومیک نیز در صفات تعداد گل، تعداد غنچه، وزن تازه و خشک ریشه در سطح احتمال یک درصد و در صفت قطر گل عدم معنی داری را نشان داد. اثرات متقابل کود کندرها و اسید هیومیک در تعداد گل، تعداد غنچه، وزن تازه ریشه در سطح احتمال یک درصد، در قطر گل عدم معنی داری و در حجم ریشه و وزن خشک ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. تاثیر مثبت کود کندرها در صفات اندازه گیری شده را می توان به دلیل افزایش کارایی مصرف مواد غذایی و کاهش آبشویی مواد غذایی که باعث تسریع رشد، افزایش فتوسنتز و محتوی کلروفیل، تشکیل کربوهیدراتها و انتقال آنها، تحریک رشد ریشه و جذب عناصر ماکرو و میکرو که برای رشد و نمو لازم است ارتباط داد. اسید هیومیک نیز می تواند باعث افزایش جذب مواد غذایی شود و نقش حیاتی در انتقال و قابل استفاده ساختن عناصر غذایی میکرو و ماکرو داشته باشد.