سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمانه فتح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
هاجر دهقانی – دانشجوی سابق کارشناسی
محمود قاسم نژآد – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین پژوهش واکنش میوه های گوجه فرنگی نسبت به کاربرد پس از برداشت متیل جاسمونات مورد بررسی قرار گرفت میوه های گوجه فرنگی گلخانه رقم گاوریش که در دو مرحله سبز بالغ و صورتی برداشت شدند با غلظتهای 0 ، 8 ، 16 و 24 میکرولیتر متیل جاسمونات تیمار گردیدند. نتایج نشان داد که ترکیبات فنی میوه های سبز بالغ پس از رسیدن بیشتر از میوه های صورتی بوده است اما ظرفیت انتی اکسیدانی آنها کمتر می باشد افزایش غلظت متیل جاسمونات در میوه های سبز بالغ باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی می شود ولی در میوه هایکه در مرحله صورتی برداشت گردیدند اختلاف معنی داری ایجاد نشد. کاربرد متیل جاسمونات باعث تاخیر در سیدن میوه های گوجه فرنگی گردیده است.