سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین باقری – کارشناس ارشد، دانشگاه اصفهان
عفت مهرابی – کارشناس ارشد،دانشگاه اصفهان
عفت بمبئی چی – دانشیار، دانشگاه اصفهان
فهیمه اسفرجانی – استادیار، دانشگاه اصفهان

چکیده:

هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی 1، از هورمون های انابولیک می باشند که نقش حیاتی در بالیدگی دستگاه های مختلف بدنی به خصوص در سنین کودکی و نوجوانی ایفا می کنند. ورزش نیز یکی از محرک هایی است که میزان ترشح GH و IGF-1 را تحت تأثیر قرار می دهد، از طرفی امروزه ورزش های آبی به علت ایجاد نشاط در کودکان، بسیار توصیه شده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی واکنش GH و IGF-1 به یک جلسه فعالیت بدنی در آب کودکان 9 تا 11 ساله پسر است. 10 نفر دانش آموز پسر غیر ورزکار (میانگین ± انحراف استاندارد، سن: 2± 10/2 سال، وزن: 3±26.5 کیلوگرم و قد : 6± 130/9 سانتیمتر) به طور تصادفی انتخاب شدند. در ابتدا از تمام آزمودنی ها نمونه های خونی در شرایط ناشتا جهت اندازه گیری سطح GH و IGF-1 گرفته شد. سپس آزمودنی ها به مدت 1 ساعت به تمرین در آب با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب در دقیقه پرداختند. 30 دقیقه پس از اتمام پروتکل تمرینی مجدداً نمونه خونی گرفته شد. جهت تحلیل آماری نمونه های خونی، از آزمون t همبسته و (p>0/05) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که 1 ساعت تمرین در آب با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب در دقیقه، باعث افزایش معنادار غلظت GH شده است، با این حال میزان تغییر سطوح سرمی IGF-1 معنادار نبوده است، با این حال میزان تغییر سطوح سرمی IGF-1 معنادار نبوده است (p>0/05). بطور کلی نتایج پژوهش نشان داد که یک جلسه تمرینات منتخب در آب با شدت 70 تا 80 درصد حداکثر ضربان قلب در دقیقه موجب تحریک ترشح GH کودکان 9 تا 11 ساله پسر غیر ورزشکار می شود. (p≤0/05)