سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا اردلان – دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
مرتضی فخاری – دانشجوی مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت معنویت در محیط کار محیط های آموزش عالی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان به تعداد 393 بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 195 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی معنویت در محیط کار میلمان ( 2003 )، با پایایی0/80 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که معنویت سازمانی اعضای هیأت علمی در حد مطلوبی قرار دارد