سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه کاویانی – کارشناسی روان شناسی عمومی ،دانشگاه پیام نور، سرپلذهاب، مشاوراداره آموزش و پرورش سرپلذهاب
قباد محمدی – کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، مشاوراداره آموزش و پرورش سرپلذهاب،

چکیده:

این پژوهش به منظور «بررسی وضعیت هوش سازمانی کارکنان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه» انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه بود. حجم نمونه با روشنمونه گیری تصادفی ساده 203 آزمودنی انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش سازمانی استفاده شد. روایی از نظر صاحبنظران مدیریت تأیید شد و پایایی مؤلفه ی هوش سازمانی طبق آلفای کرونباخ 0/90 می باشد. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش آزمون t تک گروهی با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج نشان داد: میزان هوش سازمانی کارکنان فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در حد متوسط است.