سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فریبرز عباسی – عضو هیأت علمی ( استادیار ) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

دستگاه TDR دارای استفاده وسیع در اندازهگیری رطوبت و هدایت الکتریکی ظاهری خاک (ECa) بوده و به ابزاری مؤثر و با ارزش در علوم خاک تبدیل گردیده است . این دستگاه اولین بار توسط وارد و همکاران (Ward et al., 1988) برای اندازهگیری غلظت املاح در محیطهای سه بعدی پیشنهاد گردید . دارای محاسن ویژه از جمله اندازهگیری توأمان رطوبت و غلظت املاح بدون تخریب ساختمان خاک است . لیکن واسنجی آن بخصوص برای اندازهگیری غلظت املاح در مقیاس بزرگ چندان ساده نیست . معمولا برای اندازهگیری غلظت املاح توسط TDR دو سری واسنجی برای پروبهای آن نیاز است تا بتوان ابتدا مقاومت ظاهری را به ECa و سپس در ادامه هدایت الکتریکی ظاهری را به هدایت الکتریکی آب خاک (ECw) مرتبط نمود . در این تحقیق نحوه واسنجی پروبهای TDR برای اندازهگیری غلظت املاح در لایسیمترهای بزرگ حاوی دو نمونه خاک لومی و لوم ماسهای دست نخورده بررسی و پدیده خاصی تحت عنوان پدیده پس ماند املاح که ممکن است هنگام واسنجی پروب های TDR برای اندازه گیری غلظت املاح اتفاق افتد، ارایه گردیده است . در دستگاه TDR ، مقاومت ظاهری (Z) با استفاده از رابطه ذیل به هدایت الکتریکی ظاهری خاک (ECa) تبدیل میشود(Topp et al., 1988)