سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود براتی – گروه فیزیک دانشگاه شیراز ، چهار راه ادبیات ، شیراز
محمدرضا کازرانی وحدانی – گروه فیزیک دانشگاه شیراز ، چهار راه ادبیات ، شیراز
قاسم رضایی – گروه فیزیک دانشگاه شیراز ، چهار راه ادبیات ، شیراز

چکیده:

برای یک ناخالصی هیدروژن گونه جایگزیده در مرکز یک نقطه کوانتمی عدسی شکل ویژه حالت ها و ویژه مقدار های انرژی برای حالت پایه و اولین حالت های برانگیخته محاسبه شده است . نتایج برای نقطه های کوانتمی متقارن و نامتقارن ارایه شده است . این نتایج نشان می دهد که ویژه مقدارهای انرژی این سیستم برای اندازه های کوچک مثبت بوده و با افزایش اندازه نقطه کوانتمی کاهش می یابد و به سمت ویژه مقدارهای یک ناخالصی هیدروژن گونه در ماده کپه ای میل می کند . همچنین از ترکیب خطی مناسب این جواب ها ویژه توابع متقارن و پاد متقارن را ساخت .