سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمجتبی دهنوی – دانشگاه تربیت معلم
علیرضا رحیمی پور –

چکیده:

جمع پیمانهای به پیمانهی ۲t یکی از عملگرهای پرکاربرد در رمزنگاری متقارن است و بررسی خواص این عملگر، نقش مهمی در طراحی و تحلیل رمزها ایفا میکند. از آنجا که تحلیل جبری این عملگر برای r = 2 nعملوند، در مقالهای به تألیف مؤلفان همین مقاله، در ششمین کنفرانس رمز ایران انجام شده است، در این مقاله با استفاده از نتایج پژوهشهای پیشین، به بررسی جبری جمع پیمانهای به پیمانهی۲t پرداخته، درجات توابع بولی مؤلفهای این عملگر را ( به عنوان یک نگاشت بولی ) در حالت کلی، به دست میآوریم. همچنین به عنوان یک کاربرد، درجهی توابع مؤلفهای مذکور را برای یکی از پرکاربردترین حالات، یعنی تبدیلهایPHT به کار رفته در رمزهای قالبی و دنبالهای به دست میآوریم.