سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

معصومه فریادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
شاهین اوستان – استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

خاک نه تنها به عنوان نشتگاه source عناصر غذایی گیاه بلکه به عنوان نشستگاه sink آلاینده ها به ویژه فلزات سنگین مورد توجه است . در سالهای اخیر با توجه به پر هزینه بودن روشهای غیر درجا ( مانند حفر و دفن ) برای آلودگی زدایی از خاکهای آلوده به فلزات سنگین، روشهای درجای غیر متحرک کردن شیمیایی که ارزانتر هستند مورد توجه قرار گرفته اند . این روشها در بر گیرنده واکنشهای رسوب کردن (2) کمپلکس شدن (3) جذب سطحی شدن (4) و انضمام یا (1)inclusion می باشند . این تحقیق به منظور بررسی ویژگیهای جذبی تعدادی از مواد اصلاح کننده برای غیر متحرک کردن رویZn انجام پذیرفت .