سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن موسایی – دانشجوی دکتری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
ایرج ملک محمدی – استاد دانشگاه تهران
سیدجمال فرج اله حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمهدی میردامادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

هدف از این تحقیق شناسایی ویژگیهای مؤثر بر مشارکت بهره برداران در طر حهای آبخیزداری می باشد. تحقیق ازنوع علی_ ارتباطی که به روش میدانی انجام شده است جامعه آماری تحقیق، بهره برداران سرپرست خانوار ساکن در حوزه های آبخیز استان فارس ونمونه مورد مطالعه شامل ۲۷۹ نفر از بهره برداران مزبوربودکه بر اساس روش کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب
شدند. برای داده پردازی علاوه بر آمار توصیفی ازآماراستنباطی نظیر آزمون کروسکال والیس و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه معنی دار بین میزان خدمات ترویجی ارائه شده در زمینه آبخیزداری، انگیزه بهره برداران جهت مشارکت در طرحهای آبخیزداری و استفاده از مجاری ارتباطی و مشارکت بهره برداران در طرحهای آبخیزداری می باشد. همچنین
نتایج آزمون کروسکال والیس نشان دهنده تأثیر نوع مالکیت، شغل اصلی، شرکت در دوره های آموزشی _ ترویجی در مشارکت بهره برداران در طرحهای آبخیزداری بود نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که دخالت بهره برداران در تعیین نوع و مشخصات طرحها، مشورت با بهره بردارن قبل از اجرای طرحها، تماس بهره بردارن با مروج، عضویت بهره برداران در نهادها و سازمانهای محلی، سطح تحصیلات بهره برداران،دانش بومی بهره برداران، و میزان مشارکت اجتماعی بهره بردارن بیشترین نقش را در تبیین تغییرات متغیرمیزان مشارکت بهره برداران در طرحهای آبخیزداری داشته اند.