سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرحناز طومار زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران
حسین قمری کیوی – دکتری روان شناسی، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف مطالعه «ویژگی های شخصیتی در دختران دانش آموز استفاده کننده مکرر از فضای مجاز ی و موبایل» صورت گرفت. روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه های آن از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اردبیل در نیمه اول سال 94-93 که تعداد آنها تقریباً 9000 نفر می باشد. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت در دسترس در دو مرحله صورت گرفت، در مرحله اول از بین کلیه دانش آموزان مناطق 1 و 2 شهر اردبیل تعداد 500 نفر از استفاده کننده فضای مجازی و موبایل پرسشنامه محقق ساخت را تکمیل نموند. در مرحله دوم از بین این افراد تعداد 80 نفر که استفاده مکرر از فضای مجازی و موبایل دارند انتحاب شدند و به پرسشنامه ی مقیاس شخصیتی NEOPI-R پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS و تحلیل پیرسون صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی به شیوه ورود نشان داد که برونگرایی، توافق و گشودگی به صورت منفی و معنی داری قادر به پیش بینی گرایش اعتیادی به فضا ی مجاز ی و موبایل می باشند و وظیفه شناسی و روان رنجور خویی از معادله حذف شدند.