سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرحناز طومار زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران
حسین قمری کیوی – دکتری روان شناسی، گروه روانشناسی، رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:

این پژوهش با هدف «ویژگی های شخصیتی و ریسک پذیری در دختران دانش آموز استفاده کننده مکرر از فضای مجازی و موبایل» صورت گرفت. روش پژوهش حاضر با توجه به اهداف و فرضیه های آن از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اردبیل در نیمه اول سال 94-1393 که تعداد آنها تقریباً 9000 نفر می باشد. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت در دسترس در دو مرحله صورت گرفت، در مرحله اول از بین کلیه دانش آموزان مناطق 1 و 2 شهر اردبیل تعداد 500 نفر از استفاده کننده فضای مجازی و موبایل پرسشنامه محقق ساخت را تکمیل نموند. در مرحله دوم از بین این افراد تعداد 80 نفر که استفاده مکرر از فضای مجازی و موبایل داردند انتحاب شدند و به پرسشنامه ی مقیاس شخصیتی NEOPI-R پرسشنامه ی قدرت ریسک پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار آماری SPSS و تحلیل پیرسون صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی به شیوه ورود نشان داد که ریسک پذیری یا خطر پذیر به صورت مثبت و معنی داری و برونگرایی، توافق و گشودگی به صورت منفی و معنی داری قادر به پیش بینی گرایش اعتیادی به فضای مجازی و موبایل می باشند و وظیفه شناسی و روان رنجور خویی از معادله حذف شدند.