سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی شمسی – استاد معماری و شهرسازی دانشگاه ازاد اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان ،رفسنجان ، ایران
مهین محسنی – مدیر گروه معماری دانشگاه غیر انتفاعی میثاق ، رفسنجان ، ایران

چکیده:

درابتدا به معرفی شهر های دوره اول، دوم و سوم می پردازیم و مشکلات آنها را بیان می کنیم . شهر اول ارگانیک بود و به نیازهای انسان پاسخ می داد در حالی که مشکل ما از شهر دوم شروع می شود شهری که در آن انسان به عنوان انسان واحدتعریف می شود که دارای 4 نیاز یکسان است که شامل کار ،رفت و امد ، تفریح و استراحت می شود.در ادامه به بررسیویزگی های شهر سوم می پردازیم ونیاز های آن را مشخص می کنیم . پس از بررسی نیاز های موجود در شهر دوم و سوم بهمعرفی ویژگی های شهرسازی اسلامی می پردازیم و با مشخص کرد این ویژگی ها این فرضیه مطرح می شود که به نظر میرسد ویژگی های شهرسازی اسلامی می تواند راهکار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای شهر دوم و سوم باشد . همچنینروش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. در نهایت به نتیجه گیری از مقاله می پردازیم و به این سوال کهآیا ویژگی های شهرسازی اسلامی می تواند راهکار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای شهر دوم و سوم باشد جواب مثبتداده می شود.