سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

منوچهر امیری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
هادی نظری پویا – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
حمیدرضا پیروان – عضو هیئت علمی مرکزحفاظت خاک

چکیده:

طبق تعریف، مارن به مخلوطی از رس وکربنات کلسیم اطلاق می گردد که میزان کربنات کلسیم آن بین 35 تا 65 درصد در تغییر است . فرآیند فرسایش در مارنها و خاکهای مارنی در مناطق خشک بسیار فعال بوده و به خاطر اهمیتی که در کاهش عمر مفید سدها و بالا بردن هزینه تصفیه کلوئیدهای رسی داشته، شناخت کانیها و ویژ گیهای شیمیایی این خاکها همواره مورد توجه خاکشناسان و زمین شناسان بوده و سعی شده تا از ابعاد مختلف بررسی گردند . تحقیقات ترمودینامیکی انجام شده توسط محققین نشان می دهد که در محیطهای مارنی با حضور آب و سولفات ممکن است کانیهای ایترینگیت ( سولفات آلومنیوم کلسیم – آبدار ) و یا تومازیت ( سولفات آلومینوسیلیکات کلسیم – آبدار ) تشکیل گردد که سبب تغییر در میزان پایداری و فرسایش مارنها میگردد [.4] بطور کلی اندیشمندان تاکنون در یافته اند که وجود ترکیباتی چون مواد آلی، اکسیدهای آهن و اکسیدهای آلومینیوم باعث پایداری و یونهای سدیم با پخش کردن ذرات رس، موجب افزایش شدت فرسایش در مارنها می شود 2] و [.3 مارنها وخاکهای مارنی استان همدان در نواحی شمال استان و بخصوص درشرق شهر فامنین گسترش یافته اند که در برخی از نقاط بشدت فرسایش یافته و اشکال خندقی درآنها بوجود آمده است . در این پژوهش سعی گردیده تا ویژ گیهای شیمیایی وکانیایی خاکهای مارنی منطقه فامنین و نواحی مجاور آن شناسایی و بررسی گردد .