سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیامک مقبلی – دانشگاه شهید بهشتی
محمدجواد محمودی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله یک مدل تحلیلی میکرومکانیکی سه بعدی سلول واحد ساده جهت بررسی رفتار ترمومکانیکی کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با آلیاژهای حافظه دار ارائه میشود. این روش میکرومکانیکی میتواند تحت بارگذاری های عمومی مکانیکی شامل بارگذاری عمودی و برشی و همچنین حرارتی مورد استفاده قرار بگیرد. المان حجمی نماینده ی کامپوزیت از دو فاز شامل الیاف آلیاژ حافظه دار و زمینه پلیمری تشکیل میشود. رفتار الیاف آلیاژ حافظه دار به صورت غیرخطی-غیر الاستیک براساس مدل سه بعدی لاگوداس درنظر گرفته شدهاست. آرایش الیاف در زمینه به صورت توزیع منظم یکنواخت مربعی میباشد. پاسخهای ترمومکانیکی سیستم مواد مرکب در بازههای دمایی مختلف در معرض بارگذاری و باربرداری مکانیکی قرار گرفته و خواص حافظهشکلی و سوپرالاستیسته آلیاژحافظه در نشان داده شده است. در راستای ارائهی تاثیر درصدهای حجمی مختلف آلیاژ حافظهدار بر رفتار ترمومکانیکی کامپوزیت پلیمری، اثر درصدهای حجمی مختلف نمایش داده شده است.