سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید میرزانژاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران
فرشاد صحبت زاده – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران
زینب مهدیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران

چکیده:

مشخصه های امواج الکترومغناطیس در یک پرتو نسبیتی الکترون، با هدایت کانال یونی بصورت عددی مورد بررسی قرار می گیرد . حالت تعادل پرتو شامل دورانصلب بدون نوسانات بتاترونی است . تطابق کامل با نتایج تحلیلی در حد سرعت محوری صفر بدست می آید . همچنین در تحلیل ناپایداری برهمکنش ICECM برخی ناپایداری ها بدست می آیند .