سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

راضیه مالکی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور شیراز
حسین توللی – استادیار گروه شیمی، دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده:

آلوده شدن خاک به ترکیبات نفتی در ایران از بدو استخراج نفت از سده گذشته و انباشت تدریجی آنها در محیط، سلامتیمنابع آب و خاک کشور را تهدید می کند. همین امر، ضرورت اعمال روش های کارآمد برای پاکسازی آلودگی، ولی سازگار بامحیط زیست و مناسب هر منطقه را اجتناب ناپذیر می سازد . تاکنون روش های زیادی برای رفع آلودگی ترکیبات نفتی از خاکارائه شده است که یکی از مهمترین آنها، اصلاح زیستی به کمک میکروارگانیزم ها می باشد. روشی که در این مطالعه جهتپاکسازی خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی 1 استفاده شد، بهره گیری از کودهای حیوانی مرغی و گاوی و گاومیش بهعنوان ماده اصلاح کننده و تامین کننده مواد مغذی مورد نیاز میکروارگانیزم ها بود. در این راستا از سه جایگاه اطراف پالایشگاهآبادان نمونه های خاک جمع آوری و به گلدان های سفالی انتقال و کودهای مورد نظر به آنها اضافه شد و بعد از سه دوره زمانی30 و 60 و 90 روز غلظت آلاینده ها با استفاده از روش ادسودن، تخمین نسبت به نمودار استاندارد نفت خام رقیق شده با تولوئن اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بعد از گذشت زمان 30، 60 و 90 روز کود مرغی و گاوی و گاومیش به ترتیب با 34/42، 51/00، 46/81 درصد تجزیه باعث کاهش مقدار آلاینده های نفتی شدند. با استفاده از مدل سینتیکی درجه اول و بررسی داده ها کود گاوی با 51/00 درصد حذف، ثابت سرعت ((1-)day)؛0/0115 و زمان نیمه عمر 60/02 روز بهترین عملکرد را نسبت به سایر تیمارها داشته است. آنالیز آماری داده ها تفاوت معناداری را در مقادیر درصد حذف و ثابت سرعت تجزیه با افزودن کودهای حیوانی نشان نداد.