سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اعظم قائدی – گروه کامپیوتر،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

چکیده:

به طور کلی یکی از مأموریتهای ماهواره، قرار دادن آنتنها به سمت ایستگاه زمینی جهت برقرار کردن ارتباط مخابراتی و جهتگیری دوربین به سمت زمین با دقت بسیار خوب میباشد. در این مقاله، شبیه سازی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره با استفاده از بایاس اندازه حرکت زاویهای چنان صورت میپذیرد که همواره یک نقطه ازپیکره ماهواره رو به سمت مرکز زمین باشد رداین راستا ازعملگرچرخ مومنتوم و گشتاوردهندههای مغناطیسی جهت ایجاد اندازه حرکت زاویهای و کنترل آن استفاده شنده است. در این مقاله فقط مد افز ایش سرعت چرخ مومنتوم تعریف شده است. در مد افز ایش سرعت چرخ مومنتوم ، با اعمال ولتاژ ثابت به چرخ افزایش سرعت آ« چنان انجام میشود که کمترین اثرمنفی روی زوایای () داشته باشد در نهایت طراحی برای روی یک ماهواره فعال در مدار و با در نظر گرفتن ملاحظات عملی، شبیهسازی شدهاند و عملکرد مطلوب حاصل شده است