سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ساکی – شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) کرج – ایران
حمید لسانی – مرکز عالی کنترل و پردازش هوشمند-دانشگاه تهران
علیرضا فریدونیان – مرکز عالی کنترل و پردازش هوشمند-دانشگاه تهران
محمد امین شریفی کلاریجانی – مرکز عالی کنترل و پردازش هوشمند-دانشگاه تهران

چکیده:

روند رو به رشد شبکه های توزیع انرژی الکتریکی و کاربرد روز افزون مولدهای تولید پراکنده در این شبکه ها، سبب ایجاد پیچیدگی در پایش فرآیند اتوماسیون و در نتیجه امکان تصمیم گیری اشتباه در امور بهره بردار ی ای ن شبکه ها شده است. لذا نیاز به سیستمی که بتواند در مراکز کنترل در کنار بهره برداران توزیع مستقر شود و ایشان را در تشخیص حالت های نادرست سیستم اتوماس یون توزی ع ی اری رساند ضروری به نظر می رسد . با توجه به ای ن مسا له، در ای ن پژوهش سعی شده است که با استفاده از روش مدل ساز ی پتری نت، مدلی از سیستم اتوماسیون یک شبکه توزی ع نمونه ارائه گردد که بتواند با پیاده سازی در کنار سیستم پایش مراکز کنترل شبکه های توزیع و استفاده از اطلاعات دریافتی در ای ن مراکز، بر عملکرد مراحل مختلف فرآیند اتوماس یون نظارت کرده و حالت های نادرست را به صورت بی وقفه تشخیص، و به اپراتور اطلاع دهد . لذ ا مدل پیشنهاد ی با آگاه ساز ی بهره بردار و کمک به تصمیم گی ری صح یح او، سبب کاهش قطع و وصل ها ی نادرست در سطح شبکه ها ی توزی ع و افزایش قابلیت اطمینان آن می گردد.