سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه گلمغانی اصل – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه تبریز
محمد تقی اعلمی – دانشیار گروه عمران آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
سولماز حافظی زاده – کارشناس شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که تقریبا میتواند درهرناحیه ای بوقوع بپیونددومنجر به زیانه و هزینه های عمدها قتصادی اجتماعی زیست محیطی و حتی فرهنگی گردد که درسالهای اخیر هزینه های مربوط به جبران آن افزایش قابل ملاحظه ای داشته است تحقیق حاضر تلاشی است برای بررسی ا رزیابی و پهنه بندی خصوصیات خشکسالی اقلیمی استان اردبیل بااستفاده ازسه شاخص متداول خشکسالی که عبارتنداز: شاخص SPI ، DI PN و این شاخصها طی یک دوره اماری 30ساله برروی 12ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک استان اردبیل مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند سپس پهنه بندی شدت وتداوم خشکسالی درمقیاسهای زمانی موردمطالعه با استفاده ازروش کریجینگ و به کمک نرم افزار Arc GIS9.3 انجام شده است باتوجه به نتایج بدست آمده درحالت کلی و باتوجه به فراوانی وقوع طبقات مختلف خشکسالی درتمامی مقیاسهای زمانی موردمطالعه خشکسالی متوسط برکلیه ایستگاه های استان حاکم بودها ست همچنین تاثیرخشکسالی درمقیاسهای مختلف درسرتاسر استان متفاوت بوده است ازبین سه شاخص موردمطالعه شاخص sPI بدلیل قابلیت های زیادی که درتوصیف خشکسالی دارد میتواند شاخص مناسبی جهت ارزیابی خشکسالی برای منطقه مورد مطالعه استان اردبیل باشد و نتایج شاخص DI PN تنها برای مقیاس سالانه دارای اعتبارقابل قبول است