سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیاردانشکده ی علوم مهندسی آب دانشگاه شهید چمران
صدیقه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران
زینب غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران
ایمان نیک روش – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ی آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

اگرچه درابتدا دربحث توسعه پایدار تنها بهره برداری ازمنابع قابل تجدید مطرح بود ولی امروزه درمفهوم آن بهره برداری بهینه از تمامی منابع جای دارد. از آنجا که منابع تجدید شونده آب درهراقلیم ارقام نسبتا ثابتی می باشند ازاینرو بایستی سیاستها وروشهای اتخاذ شده درجهت حفظ ومصرف بهینه ازاین منابع ساماندهی گردد . مصرف بهینه از منابع آب و توانایی در عرصه ی مدیریت آن جز با پایش منابع آبی امکان پذیر نخواهد بود . در این مطالعه که به منظور پایش فیزیکوشیمیایی منابع آبزیرزمینی ایذه و باغ ملک در استان خوزستان و با هدف ارزیابی تناسب مصارف آنها برای کشاورزی و شرب انجام شدهبا استناد بر داده ها و نتایج آنالیز شیمیایی مربوط به 5 سال اخیر در ایذه و باغ ملک استفاده شده است. همچنین عوامل موثر بر کیفیت فیزیکی و شیمیایی 55 حلقه چاه آب شرب ایذه و 4 حلقه چاه آب شرب باغ ملک به مدت 51ماه از فروردین 98 لغایت اسفند 98 مورد بررسی قرار گرفته و میانگین پارامترهای فیزیکی و شیمیایی از جمله کدورت، هدایت الکتریکی TDS, pH, ،سختی کل، آنیون ها و کاتیون هابرآورد شدند. نتایج نشان داد که آب شربهر دو منطقه براساس دیاگرام شولر در گروه خوب وبرای کشاورزی براساس ویلکاکوس آب هردومنطقه باغ ملک و ایذه C2-S1 است.