سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسلم اکبری – کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محسن رئیسی – کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران
عبداله پیرنیا – کارشناس ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران
کریم سلیمانی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

تفاوتهای اقلیمی تاثیر بسزایی در کارایی مصرف آب در تولید محصولات را دارد روشهای متنوعی وجود دارد که بوسیله مدیریت مناسب مصرف آب و تولید محصول را برای مناطق مختلف و در نتیجه مناسب ترین مناطق را برای گیاهی خاص مشخص کرد یکی از بهترین روشها روش ناحیه بندی براساس بوم شناسی زراعی است دراین پژوهش پس از تعیین ایستگاههای هواشینا منتخب در حوضه لایه های مربوط به درجه حرارت و تشعشع در محیط نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی ساخته و کلیه پارامترهای مورد نیاز از جداول ارائه شده از طرف فائو جمع اوری وگسترش مکانی مصرف مناسب آب درحوضه تعیین شد در ادامه لایه های مورد نیاز جهت محاسبه تبخیر و تعرق در فرومل پنمن تهیه و با در نظرگرفتن ابیاری براساس روش ابیاری و نوع منبع تامین آب در کل حوضه میزان کارایی و مدیریت مناسب مصرف آب برای گیاهان درالگوی کشت مشخص و حوضه از نظر کارایی مصرف آب پهنه بندی گردید.