سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا محمدی مطلق – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
احمد معتضدی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ناصر امیری مهدی پور – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوسانات اقلیمی است. این پدیده شرایطی از کمبود بارندگی وافزایش دما است که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد. در این پژوهش، با استفاده از سریهای زمانی حاصلاز شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و زنجیره مارکوف، پایش، پیشبینی و گسترش خشکسالی در سطح استان فارسمورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که در تمامی ایستگاهها وضعیت تقریبا نرمال بر اساس شاخص SPIبا مقیاس زمانی شش ماهه، بیشترین فراوانی را دارا میباشد و بین 33 الی 42 درصد حالات را به خود اختصاص می دهد. احتمال گذر از یک حالت معین به همان حالت در زمانهای متوالی بسیار بالا است و در عوض احتمال گذر ازحالت خشک به تر و یا برعکس بسیار پایین میباشد. بطور میانگین احتمال تعادل دوره های خشک، نرمال و تر در ایستگاههای منطقه به ترتیب 30/8، 36/5 و 32/7 درصد می باشد میانگین تداوم دوره خشکسالی پیشبینی شده در مقیاس زمانی شش ماهه از حداقل 3 ماه در ایستگاه گراش تا حداکثر 4/6 ماه در ایستگاه نورآباد در نوسان است. پیشبینی میشود به طور متوسط کل استان در 10 سال آینده 35/5 ماه درگیر خشکسالی خواهد شد.