سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام نجف پور – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور
محسن صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

چکیده:

بارندگی یکی ازمهمترین متغیرهایی است که ازآن درتعریف خشکسالی استفاده شده است نمایه های مختلفی برپایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارایه شده است که میتوان بهنمایه های بارش استاندارد شده SPI اشاره کرد برای مطالعه خشکسالی و مقایسه آن درزمانهای مختلف لازم است خشکسالی پایش شود دراین پژوهش بااستفاده ازشاخص SPI و سری زمانی حاصل ازآن و به کمک زنجیره مارکوف به پایش خشکسالی شهرستان لامرد در20سال گذشته 1372-1391 پرداخته شده است نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که براساس شاخص SPI سالهای نرمال دارای بیشترین فراوانی بوده و درسال 1375 مرطوبترین سال دربین سالهای مورد مطالعه است همچنین نتایج احتمال انتقال زنجیره مارکوف نشان داد که درسال 1392 احتمال خشکسالی برابر 60درصد و احتمال اینکه سال مرطوبی باشد 40درصد است دستاوردهای این مطالعه میتواند مسئولان را درتخصیص اعتبارات باتوجه به خشکسالی و ترسالیهای پیشرو درخصوص جلوگیری ازمیزان آسیبهای بخش کشاورزی صنعت و غیره یاری رساند