سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی ، سازمان آب و برق خوزستان
اشرف مکوندی – کارشناس ارشد زمین شناسی مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

طی سالیان اخیر در کشورهای صنعتی ، بیشترین تأکید در مطالعات آبهای زیر زمینی به جای مسایل اکتشاف منابع جدیدآب بر روی کیفیت آب های زیر زمینی صورت گرفته است . با این حال ، در کشورهای در حال توسعه هنوز مبحث مطالعاتکیفی آب زیر زمینی و به ویژه مطالعات آلودگی ، به دلایلی همچون هزینه بر بودن مطالعات و وجود ییچیدگی های علمی دراین گونه تحقیقات به طور جدی مورد ییگیری قرار نگرفته است . در بسیاری از نقاط کشور آب زیدر زمینی به مقدار کافیوجود دارد ولی وجود کیفیت نامطلوب ، استفاده از آنها را غیر ممکن ساخته است .همچنین در بسیاری مناطق دیگر به مدلطبیعی و مصنومی کیفیت آب در معرض نامطلوب شدن قرار گرفته است . منظور از جنبه کیفی آب زیرزمینی غلظت مناصر ویونهای مختلف موجود در آب می باشد. آب زیر زمینی ممدتا برای اهداف شرب ، کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین معیارهای کیفی به مورد استفاده بودن آب برای یک مقصود معین بستگی دارند و استانداردهای کیفی استفادهاز آب ها را برای موارد استفاده مختلف جهت اجتناب از اثرات زیان آور محدود می نماید . در این تحقیق کیفیت آب زیرزمینی و سطحی منطقه رامهرمز بر اساس نتایج حاصل از بررسی های اکتشافی (لوگ چاهها ، یروفیدل های موجود و…) رانشان داده، همچنین از نظر شرب ، کشاورزی و صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است .