سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی جوکار – پژوهشگاه نیرو
امید شاه حسینی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در این مقاله به پتانسیل سنجی تولید انرژی الکتریکی از مولدهای تولید پراکنده در بخش خانگی کشور پرداخته می شود. با توجه به نیاز حرارتی بخش خانگی، مولدهای مورد بررسی در این مطالعه به صورت تولید همزمان برق و حرارت می باشد. روش تحقیق بر پایه جمع آوری اطلاعات مصرف برق بخش خانگی در چهار اقلیم کشور (شامل اقلیم سرد، گرموخشک، گرمومرطوب و معتدلومرطوب) بوده و تحلیل های فنی -اقتصادی با توجه به مشخصات فنی و اقتصادی تکنولوژیهای تولید همزمان برق و حرارت مرسوم در دنیا انجام می گردد. با توجه به تنوع این تکنولوژیها ، پنج سیستم مناسب به بخش خانگی اختصاص داده شده و در یک تحلیل فنی-اقتصادی رقابت این پنج تکنولوژی در چهار اقلیم کشور بررسی می شود. در نهایت با توجه به نتایج فوق بهترین تکنولوژی به همراه بازه توانی مناسب در هر اقلیم معرفی می شود. در ادامه با توجه به آمار های جمعآوری شده از تعداد واحدهای مسکونی واجد شرایط، میزان پتانسیل تولید برق از ید. نتایج نشان می دهد که Ĥ این سیستم ها در کشور بدست می بخش خانگی می تواند 24 درصد از برق مصرفی خود را ازطریق نصب سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت با ظرفیت مجموع 3651 مگاوات تأمین نماید.