سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم رمضانی – استادیار-دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند
محمدرضا خلقانی – دانشجوی کارشناسیارشد-دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیر
حمید فلقی – استادیار -دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت- بیرجند

چکیده:

ارزیابی توانایی سیستم قدرت در تأمین بار شبکه تحت مقادیر مجاز ولتاژ باس ها و بارگذاری مجاز خطوط از جمله اهداف اولیه شرکتهای برق می باشد. ازآنجاکه شرایط سیستم به دلایل متعدد تغییر می کند، پخش بار احتمالاتی ابزاری مناسب برای تحلیل عملکرد سیستم تحت شرایط مختلف بهره برداری است . حضور نیروگاه های بادی با رفتاری احتمالاتی در سیستم، بر تعداد حالات بهر ه برداری محتمل افزوده و بر استفاده از پخش بار احتمالاتی در تحلیل سیستم تأکید می کند. در این مقاله روشی مبتنی بر دسته بندی داده ها برای مطالعه پخش بار احتمالاتی در سیست مهای دارای نیروگاه های بادی پیشنهاد شده است. کارایی روش پیشنهادی با اعمال آن بر شبکه آزمون 24 باسه IEEE-RTS و مقایسه نتایج با شبیه سازی مونت کارلو بررسی شده است.