سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ایوب یوسفوند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز
نعمت الله جعفرزاده – استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مهرنوش ابطحی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رضا سعیدی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

در سال های اخیر با رشد گروه های تروریستی در سطح دنیا به خصوصدر منطقه خاورمیانه و افزایش حملات این گروهها و بحرانناشی از آن، موضوع پیشگیری از اینگونه حوادث اهمیت جهانی پیدا کرده است.همچنین با توجه به آنکه کشور ما در منطقهاستراتژیکی از جهان قرار گرفته است و در خطرمواجهه با حوادث تروریستی از جمله حوادث آلودگی هوا قرار دارد، لذا لازم استدفاع متناسب با آن طراحی شود و انواع تهدیدات با استفادهاز تکنولوژی برتر و در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، پزشکی،بیولوژی و غیره شناسایی گردد تا بتوان در برابر این حوادث، دفاع مؤثر اتخاذ کرد و آسیب پذیری را به حداقل رساند. مطالعهآسیب پذیریها و تهدیدها و مطالعه هم افزایی آسیب پذیری و تهدیدات را می توان از اهداف کلی برنامه های پدافند غیرعاملبرشمرد.این مطالعات بررسی و مدیریت ریسک را در زیر ساخت تنظیم می کند و براساس آن پیشنهادهای اجرایی را در جهتکاهش آسیب پذیری ها ارائه می دهد.به منظور انتخاب روش پدافند غیرعامل در هر طرح، چه در مرحله طراحی و چه در مرحله اجرا،نیاز به اطلاعاتی از محل و موقعیت حادثه،درجه اهمیت حادثه، شناسایی و تقسیم بندی نوع خطرات و حملات و نحوه تاثیر آن مخاطراتمی باشد. در این مقاله به بررسی انواع حملات تروریستی (شیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی) و آلودگی های ناشی از این حملاتپرداخته شده و روند و مراحل پدافند غیرعامل برای به حداقل رساندن اثرات ناشی از این حوادث تروریستی ارائه گردیده است.