سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

کوروش روستا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محمدعلی گلکاری – مدیرشیلات استان خراسان جنوبی
ملیحه فلکی – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

پرورش ماهی در کنار فعالیت های کشاورزی یکی از بهترین راهکارهای علمی و عملی در جهت بهره برداری بهینه از منابع کمیاب آب موجود در بخش کشاورزی است استان خراسان جنوبی با داشتن بیش از 8200 منبع آب کشاورزی چاه چشمه و قنات از پتانسیل نسبتا مناسبی جهت تلفیق فعالیت های کشاورزی با پرورش ماهی برخوردار است از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی ابعاد تاثیر گذار برپذیرش فعالیت های تلفیقی کشاورزی و پرورش ماهی با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای استخرهای ذخیره آب کشاورزی صورت گرفته است جامعه آماری پژوهش 967 نفر از کشاورزان استان خراسان جنوبی بودند که از یکی از منابع آبی مذکور استفاده کرده و د رکنار این منبع آبی استخری به منظور ذخیره آب برای آبیاری زمینهای کشاورزی احداث کرده بودند از بین این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر پذیرنده فعالیت های تلفیقی و 150 نفر نپذیرنده فعالیت های تلفیقی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مهمترین تفاوت پذیرندگان و نپذیرندگان فعالیت های تلفیقی تفاوت در آگاهی آنها از ویژگیهای نوآوری بوده که میزان آگاهی در پذیرندگان به مراتب بیشتر از نپذیرندگان بوده است. همچنین از نظر دانش کسب شده در زمینه آبزی پروری بین پذیرندگان و نپذیرندگان تفاوت معنی داری وجود داشته و پذیرندگان دانش بیشتری در زمینه احداث استخر آماده سازی استخر قبل از رهاسازی رهاسازی بچه ماهی تغذیه و صید ماهی داشته اند.