سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر بیگی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک پردازشگر خاص برای به کارگیری در یک سیستم تحریک کننده اعصاب محیطی طراحی شده است. این سیستم با دریافت اطلاعات کنترلی از طریق یک لینک القایی با فرکانسMHz ۴، توانایی تحریک مناسب اعصابتوسط ۸ جفت الکترود را دارا میباشد. جریان تحریک کننده الکتریکی عصب به صورت دو فازه با دامنه و مدت زمان قابل برنامهریزی برای هر دو فاز و تاخیر بین دو فاز در نظر گرفته شده است. پردازنده مورد نظر یک سیگنال دادههای سریال ورودی کد شده به صورت 1RZ را به همراه سیگنالهای پالس ساعت و reset از بخشهای آنالوگ سیستم دریافت میکند وبه تفسیر رشته اطلاعات ورودی میپردازد. صحت اطلاعات از طریق بیتهایparity که در لابلای دادههای اصلی است،بررسی شده و در نهایت سیگنالهای کنترلی تحریک، توسط اطلاعات موجود در رشته داده ورودی تولید میشوند. نتایج شبیهسازی و پیادهسازی این پردازشگر در مقاله آورده شده است.