سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم رافع – دانشجویان دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
بهمن خسروی پور – دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
سیدعلی موسوی – دانشجویان دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مریم روزبهانی – دانشآموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

مهارت های اجتماعی به طور کلی مربوط به برقراری ارتباط میان حداقل دو نفر است و به مجموعه رفتارهایی اطلاق می شوند که به انسان کمک می کنند تا میان عواطف و نیازهای خود ارتباط برقرار کند و به اهداف میان فردی و اجتماعی خود دسترسی یابد. به عبارت دیگر مهارت های اجتماعی، رفتارهای آموخته شده ای هستند که بر روابط بین فردی با همسالان و سایر افراد بزرگسال تأثیر می گذارند. این افزون بر این، مهارت های اجتماعی می تواند بر ایجاد روحیه کارآفرینی در دانشجویان اثرگذار باشد، این امر با توجه به نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهی می تواند به عنوان عاملی حیاتی در جهت برون رفت از بحران بیکاری و تبعات ناشی از آن در جامعه عمل کند. با این وجود هنوز توجه چندانی به نقش این عامل مهم از سوی پژوهشگران نشده است. لذا، هدف پژوهش حاضر که به روش کتابخانه ای و مرور منابع مرتبط با موضوع انجام شد، بررسی نحوه اثرگذاری مهارت های اجتماعی در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان بود. در راستای دستیابی به این هدف، از نظریه های رفتاری و سرمایه اجتماعی و همچنین ماهیت کارآفرینی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که مهارت های اجتماعی می تواند از راه اثرگذاری بر به اشتراک گذاری دانش، انگیزش، اعتماد به نفس و از طریق ارتقاء سطح خلاقیت بر ایجاد روحیه کارآفرینی در دانشجویان اثرگذار باشد.