مقاله پسا توسعه گرايي و بازنمايي هاي انتقادي از گفتمان توسعه؛ رويکردي مردمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1392 در مطالعات توسعه اجتماعي ايران از صفحه 47 تا 63 منتشر شده است.
نام: پسا توسعه گرايي و بازنمايي هاي انتقادي از گفتمان توسعه؛ رويکردي مردمي
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه،پسا توسعه
مقاله مردمي
مقاله مشارکت
مقاله جامعه مدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بيداله خاني آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقد پايه هاي ايدئولوژيک – هژمونيک توسعه بر مبناي مدرنيسم و رويکردهاي آن، باعث شکل گيري جرياني تحليلي و ضد توسعه شد، که از آن به عنوان پسا توسعه نام برده مي شود. در چند دهه اخير جهت دهي سياسي و اقتصادي به توسعه همراه با رويکرد نخبه گرايانه آن، باعث شکل گيري گفتمان پسا توسعه شده است. گفتمان پسا توسعه در اشکال جديدش با تاکيد بر رويکرد اجتماعي و مردم گرايانه توسعه ، پايه ها ي فرهنگي، اقتصادي، فلسفي و سياسي توسعه را به باد انتقاد گرفته و در ضديت با آن به مثابه يک استحاله فرهنگي، نمودهايي از بازنمايي هاي اجتماعي و مردم گرايانه را براي توسعه به عنوان يک رويکرد برگزيده است. در واقع ساختار روابط ذاتي قدرت در بازنمايي هاي گفتمان توسعه مدرنيستي و رويکرد سياسي و اقتصادي محض آن ، گفتمان پسا توسعه را شکل داد. تاکيد بيشتر بر جامعه مدني و مشارکت توده در فرآيند توسعه از محورهاي اساسي گفتمان پسا توسعه بوده است. مقاله زير با تشريح گفتمان پساتوسعه ، يکي از مهمترين رويکردهاي آن را که امروزه از آن به عنوان توسعه مردمي ياد مي شود، شرح مي دهد. اين رويکرد مبتني بر تغيير جهت جامعه بر مبناي پنج محور اساسي است که گفتمان پسا توسعه آنها را بر مبناي جامعه و توده مردم و بر خلاف رويکردهاي مدرنيستي و نخبه گرايانه غربي–شمالي که مبتني بر روابط قدرت هژمونيک هستند، شکل داده است.