سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین فرجامی – ارشناس گروه هواشناسی دریایی و اقیانوسشناسی فیزیکی، پژوهشکده هواشناس
مجید ازادی – عضو هیئت علمی، پژوهشکده هواشناسی
سید طالب حسینی – کارشناس فیزیک دریا، موسسه ملی اقیانوسشناسی
مهدی خدادادی – کارشناس پیشبین، سازمان هواشناسی کشور

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از سه روش میانگین متحرک، بهترین برآوردکن ندهی ساده و پالایه کالمن برونداد مدل میان مقیاس WRF پسپردازش شده است. کمیت مورد مطالعه سرعت باد بر روی سطح حوضهی خلیجفارس است. به این منظور مدل پیشبینی عددی وضع هوا WRF برای صدور پیشبینیهای 72 ساعته در هر روز در سال 2008 ، با تفکیک افقی 10 کیلومتر اجرا شده است. با تغییر دوره آموزش و انجام آزمایشات بهترین طولدوره آموزش 20 روز برای هر سه روش انتخاب شده است. نتایج نشان میدهد، در هر سه روش، میانگین خطا در همه ایستگاهها به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به مقدار صفر یا نزدیک به صفر رسیده استکه نشا ن دهنده حذف بخش سامانمند خطا از برونداد مدل WRF برای تندی باداست. به طور کلی روش میانگین متحرکنسبت به دو روش دیگر در کاهش خطای سیستماتیک و سامانمند مدل موثرتر بوده است به طوری که در این روش، میانگین خطایمطلق در حدود 15 درصد کاهش داده است. همچنین در این روش بیشترین بهبود مربوط به ایستگاه بوشهر ساحلی و کمترین بهبود مربوط به ایستگاه جزیره کیش میباشد که به ترتیب 25 و 7 درصد میانگین خطای مطلق بهبود یافته است.