سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی – دانشگاه صنعتی اصفهان
شادرخ سماوی – دانشگاه صنعتی اصفهان
وجیهه ثابتی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تاکنون روشهای متعددی برای پنهاننگاری در تصاویر پیشنهاد شده است. این روشها از دو حوزه مکانی و تبدیل برای جاسازی داده استفاده میکنند. روشهای جاسازی در حوزه مکان معمولاً برای تصاویرBMPو روش های جاسازی در حوزه تبدیلمعمولاً برای تصاویرJPEGاستفاده میشوند. بسیاری از این روشها با استفاده از حملات موجود به راحتی شکسته میشوند. روش
از حوزه تبدیل استفاده میکند و برای مقابله با حملات شناخته شده، از BMP از حوزه تبدیل استفاده میکند و برای مقابله با حملات شناخته شده،ایده بلاک بندی با ابعاد شبه تصادفی بهره میبرد. در واقع با پنهان کردن محدوده بلاکها از دید حمله کننده، در برابر حملات ارائه شده برای روشهای OutGuess و Jstegایستادگی میکند. نتایج پیاده سازی صحت عملکرد و امنیت روش پیشنهادی را تایید میکند.