سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آیدین رحمانی رضائیه – 1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب، دانشگاه آزاد اسلامی واح
سیدجمیل قادری – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
افشین امیرپوردیلمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

پدیده سیل یکی از پیچیده ترین و مخرب ترین رویدادهای طبیعی است که بیش از هر بلای طبیعی دیگری جان و مال انسان و شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه را به مخاطره می اندازد . با توجه به علل مختلف و موثر در بروز سیلمی توان با اعمال روش ها ، اقدام ها و راهکارهای علمی و عملی از وقوع بسیاری از سیل ها جلوگیری کرده و در سیل هایی که نتوان از وقوع آنها جلوگیری کرد با انجام اقدام های مختلف از جمله پهنه بندی سیل و به دنبال آن تعیینکاربری مناسب در مناطق سیل گیر خسارات ناشی از آنها را کاهش داد . پهنه بندی سیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی یکی از راهکارهای غیرسازه ای و از ابزارهای کار آمد در مدیریت کاهش خطرات سیل می باشد. در این مقالهتلاش شده است با تعیین دوره شاخص آبدهی و از طریق برآورد ماهیانه و سالیانه آن در ایستگاه های هیدرومتریمنطقه و با بکارگیری روش های مختلف توزیع آماری به برآورد خطر سیل در رودخانه طالقان و نهایتا با استفاده از نرم افزارهای HEC-RAS و Arcview اقدام به تهیه نقشه های پهنه بندی خطر سیل با دوره های بازگشت مختلفدر یکی از سرشاخه های رودخانه طالقان به نام رودخانه هردورود گردد