سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه زهرااسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بررسی ها نشان میدهد که وقوع سیلاب در رودخانه ی تجن پدیده ای متداولمی باشد دراین تحقییق به منظور بررسی شرایط سیلابی برهیدرولیک رودخانه تجم در حدفاصل بندهای انحرافی اسپیورد تا سمسکنده، مشخصه های جریان در سیلاب با دوره های بازگشت مختلف با استفاده از نرم افزار HEC-RAS شبیه سازی و تعیین گردید از جمله اطلاعات ورودی مورد نیاز این نرم افزار دبی سیل با دوره های بازگشت مورد نظر شرایط مرزی و ضریب زبری بستر جریان می باشد دراین مطالعه از مقادیر دبی سیلاب با دوره های بازگشت ۲۵ ، ۵۰ و ۱۰۰ ساله که مبنای انجام مطالعات هیدرولیک سیل در رودخانه تجن بوده است استفاده شد با توجه به پروفیل طولی رودخانه تجن این رودخانه در بازه مورد نظر از دو ناحیه دشتی و کوهستانی تشکیل شده است که براساس شبیه سازی انجام شده عمق آب د رناحیه دشتی برای سیلابهای مختلف ۲۵ تا ۱۰۰ ساله بین ۷ تا ۱۰ متر و درناحیه کوهستانی بین ۲/۶ تا ۳/۸ تعیین گردید که می تواند مبنای انجام طرحهای ساماندهی رودخانه و حفاظت سواحل قرار گیرد.