سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا روح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع اب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه بیرجند
بهروز اعتباری – کارشناس ارشد شرکت اب منطقه ای خراسان جنوبی

چکیده:

افزایش بی رویه جمعیت در سالهای اخیر افزایش نیازهای ابی محدودیت منابع ابهای سطحی و بهره برداری بیش از اندازه از سفره های اب زیرزمینی باعث به بارامدن خسارات جبران ناپذیری به منابع طبیعی کشور درسالهای گذشته شده است یکی ازاین خسارات کاهش کیفیت منابع ابهای زیرزمینی دشتها می باشد دراین پژوهش با درنظر گرفتن پارامترهای کیفی اندازه گیری شده در محدوده دشت سربیشه و پهنه بندی ان با استفاده از روش وزندهی عکس فاصله IDW به مقایسه مقادیر پهنه بندی شده با استاندارد پرداخته شده و مناطق حساس معین گردیدند. نتایج نشان میدهد که مقادیر EC در تمامی نقاط برای شرب مطلوب نبوده ولی برای کشاورزی بجز محدوده ایدر جنوب شرقی شهرسربیشه در بقیه مناطق قابل استفاده می باشد PHبررسی شده در منطقه برای شرب و کشاورزی قابل قبول بوده است.