سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی زارعیان جهرمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابا ن زدایی دانشگاه تهران
سعید قره چلو – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
محمدعلی صارمی نائینی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
محمدرضا اختصاصی – استادیار دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

پتانسیل حمل ماسه با تلفیق مقادیر سرعت استانه و رژیم بادناکی مطالعات را از حالت تک بعدی خارج کرده و امکان تحلیل مناسبتری از وضعیت فرسایش بادی در سطح منطقه ارائه می کند اگاهی ازتغییرات پتانسیل حمل ماسه در سطح منطقه می تواند در تعیین مناطق حساس و دارای اولویت کنترل کمک شایانی نماید. دراین تحقیق جهت پهنه بندی توان حمل ماسه از روش زمینآمار استفاده شد. در روش زمین امار نیز از سه روش IDW کریجینگ و کوکریجینگ استفاده شد. بعد از نرمال سازی داده ها و ترسیم واریوگرام مناسبترین مدل بااستفاده از مقادیر RSS کمتر انتخاب شد. جهت انتخاب بهترین روش از روش ارزشیابی متقابل استفاده شد. در روش کوکریجینگ از سرعت استانه به عنوان پارامتر کمکی استفاده شد. دراین مطالعه روش کوکریجینگ دارای کمترین خطا بوده و با استفاده از آن نقشه پهنه بندی پتانسیل حمل ماسه به کمک تکنیک GISترسیم گردید.