مقاله پيش بيني خودشناسي انسجامي فرزندان بر اساس ويژگي هاي فرزند پروري والدين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1393 در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه 65 تا 78 منتشر شده است.
نام: پيش بيني خودشناسي انسجامي فرزندان بر اساس ويژگي هاي فرزند پروري والدين
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله مشارکت
مقاله خودپيروي
مقاله مهرورزي
مقاله خودشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بزازيان سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نيما
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري مهسا سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، رابطه ويژگي هاي فرزندپروري والدين با خودشناسي انسجامي فرزندان مورد بررسي قرار گرفت. هدف، آزمودن قدرت پيش بيني خودشناسي انسجامي فرزندان بر اساس ويژگي هاي مشارکت، حمايت از خودپيروي و مهرورزي والدين در يک نمونه دانشجويي بود. تعداد 352 دانشجو (142 پسر، 210 دختر) از مقطع کارشناسي دانشگاه تهران در اين پژوهش شرکت کردند. از آزمودني ها خواسته شد مقياس ادراک از والدين (PPS) و مقياس خودشناسي انسجامـي (ISKS) را تکميل کنند. نتايج نشان داد که ويژگي هاي حمايت والدين از خودپيروي و مهرورزي والدين با خودشناسي انسجامي رابطه مثبت معنادار دارند. تحليل رگرسيون نشان داد که به ترتيب ويژگي مهرورزي مادر و حمايت پدر از خودپيروي مي توانند تغييرات مربوط به خودشناسي انسجامي را پيش بيني کنند. بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت که ويژگي هاي فرزندپروري والدين به شکل هاي گوناگون و احتمالا بر حسب مکانيسم هاي متفاوت، خودشناسي انسجامي فرزندان را تحت تاثير قرار مي دهند. اين ويژگي ها هم چنين تحت تاثير متغيرهاي فرهنگي هستند.