سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن جهانبانی – تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده مهندسی برق
محمود احمدیان – تهران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، گروه مهندسی برق
محمود گردشی – تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، گروه ریاضی و رمز

چکیده:

در این مقاله یک معماری جدید برای محاسبات نوع خاصی از زوج سازی تیت، کهT ηنامیده میشود، روی میدان F2 283 پیشنهاد شده است.این معماری از ادغام دو بخش الگوریتم زوجسازی و توانرسانی نهایی با استفاده از تکنیک به اشتراکگذاری منابع حاصل شده است. پایه محاسبات این معماری بر اساس واحدهای محاسباتی میدان متناهی شامل جمع، ضرب، مربع، معکوسضربی و توانرسانی است. طراحی وسنتز این پیادهسازی رویFPGAهایXilinx انجام شده است. مقایسه نتایج این پیادهسازی با دیگران، بهبود ۳۸ % در زمان محاسبه و بهبود ۱۰ % برای معیار سطح در زمان نسبت به بهترین نتیجه بدست آمده را نشان میدهد. همچنین پیادهسازی نرمافزاری توسط نرمافزارریاضیSAGEبه منظور آزمودن صحت جوابهای به دست آمده و همچنین تولید نقاط روی خم به کار گرفته شده است