سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد حسین صبحیه – استاد یار دانشگاه تربیت مدرس-گروه مدیریت پروژه و ساخت
یاشر کشتیبان – دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه تربیت مدرس
سید مهدی افضل نیا – کارشناس ارشد مدیریت پروژه – کارشناس طرح توسعه شرکت آب منطقه ای خراسان ر
علیرضا طاهری – معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

چکیده:

مدیریت ریسک پروژه در دو دهه گذشته به طور کلاسیک دردنیا مطرح شده که در راستای توسعه دانش مدیریت پروژه در حال پیشرفت بوده و نگرشهای جدیدی برای ان مطرح شده است فرایند مدیریت ریسک که توسط استانداردها و متخصصین مختلف ارائه گردیده تفاوت اساسی با هم نداشته و حداقل شامل سه جزء شناسایی ریسک ، انالیز ریسک و پاسخ به ریسک می باشند موضوع بسیار مهمی که دراین بین مطرح می گردد چگونگی کاربرد مدیریت ریسک در پروژه ها می باشد نگرش کاربردی به مدیریت ریسک نشان میدهد که نمی توان برای کلیه سازمان ها و پروژه ها الگوی واحد ارائه نمود این تحقیق که براساس متدولوژی تفسیری و تمرکز برروش مصاحبه ای نیمه ساختار یافته و مطالعه موردی در سطح شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و پروژه های آن صورت گرفته در جستجوی الگویی است که وضعیت موجود شرکت و فضای حاکم بر پروژه ای آن را در نظر داشته و بصورت کاربردی بتواند مدیریت ریسک را از سطح بسیار ساده با ایجاد زیرساختی مناسب تا سطحی مطلوب سوق دهد.