سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

اکبر براتی – کارشناس ارشد مدیریت، کارشناس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه، ایران
علی نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده حسابداری، گروه حسابداری، کرمانشاه، ایران
پیام عزیزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت بازاریابی، همدان، ایران
مهدی شکری نیا – کارشناس ارشد علوم اقتصادی، کارشناس ارشد مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه، ایران

چکیده:

یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن، نقاط ضعف وتهدیدزای اقتصاد تحلیل میشود و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی استخراج میگردد. ایجاد تحول و توسعه نظام مالیاتی یکی از راهبردهای اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. چنانچه هزینه جاری دولت از مالیات تامین شود یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی تامین شده است و هر چه اقتصاد کشور بر درآمدهای مالیاتی متکی شود یعنی اقتصاد متکی بر فعالیتهای درونی خود است و از مقاومت بیشتری برخوردار است. بطور کلی، اصلاح نظام مالیاتی از طریق برقراری سیستم مالیات الکترونیکی نه تنها در جلوگیری از فرار مالیاتی بسیار موثر میباشد، بلکه راه را برای تثبیت یک اقتصاد مقاوم، پویا و با ثبات باز می کند. لذا در پژوهش حاضر که از نوع توصیفی پیمایشی میباشد، به بررسی موانع و مشکلات پیادهسازی نظام – مالیات الکترونیکی به عنوان مولفه ای تاثیرگذار در اقتصاد مقاومتی در قالب یک مطالعه موردی میپردازد، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کوکران و تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمع- آوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. در ادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته و از طریق الگوهای آماری مناسب، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند. گذر از مراحل بالا مستلزم استفاده از روشهای تحلیل آماری مناسب مانند آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس، شاخصهای برازش، تحلیل عاملی اکتشافی و مدل معادلات ساختاری و اطمینان از دقت و صحت این استنباطها است، که در طی پژوهش با حساسیت بالایی، رعایت و بازنگری شدهاند. نتایج نشان میدهد: متغیرهای فنی و زیرساختی۰/۹۵ تاثیرات اجتماعی ۰/۹۰ انتظارتلاش ۰/۵۱ مسائل قانونی ۰/۴۰ انتظارکارایی ۰/۳۲ دسترسی به اطلاعات ۰/۱۸ و ریسک درک شده -۰/۱۱ به ترتیب دارای ضریب اهمیت و تاثیر بیشتری در عوامل موثر بر پذیرش نظام مالیات الکترونیکی میباشند