سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
محمد آقاپورصباغی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به دلیل اهمیت صادرات پسته به بازارهای جهانی و سهم قابل توجه آن از صادرات غیرنفتی کشور، این مطالعه با استفاده از شاخصهای مزیت صادراتی محاسبه شده برای ایران و کشورهای رقیب برای سالهای ۲۰۰۷-۱۹۶۰ با بهرهگیری از رهیافت پیشبینی سریهای زمانی، به پیشبینی شاخصهای موجود میپردازد. به عبارت دیگر، در این مطالعه میزان مزیت صادراتی ایران و کشورهای رقیب جهت تعیین وضعیت آتی ایران و رقبای اصلی در بازارهای جهانی در آینده پیشبینی شد. برای این منظور، از الگوهای مختلف سریهای زمانی در جهت پیشبینی متغیرهای مورد نظر استفاده شده که در نهایت رهیافت خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته ARIMA با توجه به معیارهای انتخاب مدل، از جمله کمترین درصد خطای پیشبینی انتخاب شده است