سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابراهیم جاودان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید و اشتغال کل اقتصاد ایران دارد . با توجه به این نقش، رشد بخش کشاورزی از اهداف اصلی سیاستگزاران به شمار می رود. سیاستگزاران تلاش می کنند متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را م دلسازی نموده و از این مدل ها در فرایند پیش بینی استفاده نمایند . امروزه پیش بینی یک ابزار مهم برای سیاستگزاران و برنامه ریزان می باشد. روش-های متنوعی وجود دارد که برای پیش بینی متغیرهای اق ت صادی مورد استفاده قرار می گیرند. مطالعه حاضر از طریق فرایند خودتوضیح جمعی میانگین متحرکARIMA الگوریتم تجمعی هالت -وینترز HWA فرایند خودتوضیح برداری VAR و شبکه های عصبی مصنوعی ANN به پیش بینی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران پرداخته است