سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد جواد کتابداری – دانشیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
همایون احمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دریا – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
عامر کعبی – استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده:

دراین تحقیق با پردازش داده های ثبت شده در منطقه عسلویه، شامل ارتفاع و پریود امواج و نیز سرعت و جهت باد، عملکرد روشهای ،SMB JONSWAP و CEM ،SPMدر پیش بینی مشخصات امواج مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا بر اساس مشخصات باد و دیگرپارامترهای دخیل در پدیده تولید مشخصات امواج منطقه به روشهای فوق پیش بینی گردید. سپس امواج مختلف بر اساس مدت زمان تداوم وزش باد تقسیم بندی شد. نتایج به دست آمده نشان داد، روش JONSWAP مناسب ترین روش جهت پیش بینی ارتفاع و دوره تناوب امواجی است که مدت زمان تداوم وزش باد در آنها در محدوده 6 و 9 ساعت می باشد. همچنین روشهای JONSWAP و SMB به ترتیب بهترین روش برای پیش بینی ارتفاع و دوره تناوب امواج با مدت زمان تداوم 12 ساعت می باشد. در نهایت، پارامترهای طیف منطقه محا سبه و با طیف های Bretschneider و Mitsuyasu ، Pierson-Moskowitz ،JONSWAP مقایسه گردید. مقایسه نتایج نشان داد طیف Mitsuyasuمناسب ترینطیف جهت مدلسازی امواج در منطقه می باشد.