سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید اویسی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
نصرالله بنی مصطفی عرب – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
غلامحسین پایگانه – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از نرم افزار Design Expert آزمایشاتی در قالب ماتریس رویه سطح، طراحی گردید. بر اساس این ازمایشات یک مدل ریاضی ارائه شد تا تاثیرات اصلی، متقابل و درجه دوم پارامترهای فشار الکترودها، جریان جوشکاری، زمان جوشکاری بر قطر دکمه جوش در فولادهای St12 با ضخامت ۰/۸ میلیمتر را پیش بینی نماید. اعتبار مدل و پارامترهای اثر گذار به وسیله دیاگرامهای پراکندگی و آنالیز واریانس (ANOVA) مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به سطوح پاسخ بدست آمده از آزمایشات مشخص گردید افزایش زمان و جریان جوشکاری د رجوشکاری مقاومتی نقطه ای د رمقادیر پایین و متوسط باعث افزایش قطر دکمه جوش می گردد اما در مقادیر باال به دلیل وجود اثر متقابل بین پارامترها تاثیر آنها بر قطر دکمه جوش اثر عکس دارد. همچنین افزایش جریان در فشارهای ثابت نیز از الگوی مشابه پیروی می کند. در پایان به منظور کسب بزرگترین اندازه قطر دکمه جوش، بهینه سازی مدل بدست آمده صورت گرفت. نتای بهینه سازی نشان داد که تقریبا د رجریان ۱۰/۶۴ کیلو آمپر و زمان ۹ سیکل و فشار ۲ بار نقطه جوش هایی با قطر ۵/۸۰ میلیمتر شکل می گیرد.