سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی تقوی – شرکت برق منطقه ای مازندران
سیدخدایار علوی تبار – شرکت برق منطقه ای مازندران
حسن ناصری – سازمان برق ایران

چکیده:

امروزه روش تحلیل سریهای زمانیجهت پیش بینی داده هایی که در دوره های زمانی خاصی ثبت شده اند، در بعد وسیعی به کار گرفته می شود. در این روش با بهره گیری از اصول ریاضی و احتمال رفتار یک متغیر در قالب معادلات ریاضی شبیه سازی می شود. طوریکه، روند آتی آن با استفاده از معادله حاصله قابل پیش بینی می باشد. این نوع مدل سازی به دو صورت معادلات خطی و غیر خطی تقسیم بندی می گردد که با توجه به رفتار داده ها مدل مناسب انتخاب می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن میزان انرژی تحویلی به شبکه برق منطقه مازندران به عنوان یک متغیر زمانی، مدل مناسب که دارای کمترین خطا باشد، یک مدل غیرخطی است. پس از برازش مدل مناسب بر روی داده ها، پیش بینی متوسط انرژی ماهانه بین سال های 76-49 محاسبه شده است. با استفاده از پیش بینی فوق و میزانشاخص فصلی،پیش بینی ماهانه بین سالهای 76-74 استخراج گردد.