سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محرم خانکشی زاده – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ( منا ) تبریز – ایران
سینا کوشان – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان ( منا ) تبریز – ایران

چکیده:

در این تحقیق، از روش برازش منحنی روی روند رشد بار سالهای گذشته ) ۱۳۶۸ – ۷۶) ، برای پیش بینی روند رشد آتی ( ۸۵-۱۳۷۷) بار، در نواحی توزیع شبکه آذربایجان استفاده شده است که یک روش ساده و در عین حال بهینه با توجه به شرایط موجود می باشد . برای رسیدن به مدل صحیح و واقعی روند رشد بار در سالهای گذشته که از خروجی پست ها و فیدرهای ۲۰ کیلوولت استخراج شده و از تکینیک روشهای خاصی از جمله تصحیح نمودار با توجه به تئوری های آماری حذف داده های غلط، و ترکیب نواحی تغذیه فیدرها و پستها استفاده شده و همچنین برای بالا بردن دقت پیش بینی از تکینیک V.A.I برای تخمین بار نواحی بدون مصرف استفاده گردیده است . در آخر نتایج حاصل از پیش بینی، با پیک بار واقعی سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ نواحی توزیع مقایسه شده که نتایج رضایت بخشی را نشان میدهد