سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نرجس صداقتی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
ندا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاداسلامی

چکیده:

این مطالعه به منظور معرفی الگوی مطلوب جهت پیش بینی تولید ناخالص داخلی انجام شده است پیش بینی صحیح تولید ناخالص داخلی به برنامه ریزان و سیاستگذاران دراتخاذ تصمیمات آتی کمک می کند داده های مورد استفاده به صورت ماهانه و شامل دوره 01:1367 تا 12:1389 می باشند الگوهای مورد استفاده به منظور پیش بینی شامل الگوی غیرخطی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و الگوی اقتصادسنجی خطی خود توضیح با میانگین متحرک انباشته می باشند مقایسه دقت پیش بینی مدلهای مذکور ازطریق معیارهای ارزیابی مانند مجذورضریب همبستگی ریشه میانگین مجذور خطا و میانگین قدرمطلق درصد خطا نشان میدهد که مدل شبکه عصبی مصنوعی درزمینه پی شبینی تولید ناخالص داخلی نسبت به رقیب خود از کارایی بالاتری برخوردار می باشد