سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

قدرت اله طالب نیا – دکتری تخصصی حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
مجید بالایی – دانش اموخته کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین جریانهای نقدی عملیاتی، ریسک ورشکستگی وجریانهای نقدی عملیاتی اتی می پردازد دراین راستا ارتباط بین جریانهای نقدی عملیاتی اتی با جریانهای نقدی عملیاتی جاری و ریسک ورشکستگی بررسی می شود دراین تحقیق همچنین ارتباط بین جریانهاینقدی عملیاتی اتی بامتغیر جدیدی که از ترکیب ریسک ورشکستگی با جریانهای نقدی عملیاتی جاری به دست می اید مورد بررسی قرار می گیرد به منظور بررسی ارتباط متغیرها با جریانهای نقدی عملیاتی اتی از ضریب همبستگی رگرسیون و پیرسون چندگانه چند متغیره استفاده شده است. در تحلیل داده هااز دادههای ۹۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای ۸۲تا ۸۷ استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین جریانهای نقدی عملیاتی اتی با جریانهای نقدی عملیاتی جاری ارتباط معنادار قوی و مستقیمی وجود دارد.